Stedelijke Freinetschool De Steltloper Zammelseweg 29, 2440 Geel 014/56.65.40 sbs.desteltloper@geel.be 
Kosten

In principe garanderen wij een kosteloos basisonderwijs, tenzij er extra activiteiten noodzakelijk zijn voor het bereiken of nastreven van de eindtermen of ontwikkelingsdoelen.
Volgende materialen worden kosteloos ter beschikking gesteld van de leerlingen:

 • Schrijfgerief;
 • Tekengerief, knutselmateriaal;
 • Constructiemateriaal;
 • Leer-, ontwikkelings- en planningsmaterialen;
 • Handboeken, schriften, werkboeken- en blaadjes, fotokopieën, software, …;
 • Informatie- en communicatietechnologisch materiaal, multimediaal materiaal
 • Boeken, kinderliteratuur, kinderromans;
 • Spel- en bewegingsmateriaal, (klim)toestellen, rollend en/of glijdend materiaal;
 • Zakrekenmachine, passer, meetmateriaal;
 • Atlas, globe, kompas, kaarten;
 • Informatiebronnen, woordenboeken;
 • Twee toneelvoorstellingen

Activiteiten waarvoor geld gevraagd wordt:
Zwemlessen, sportactiviteiten, uitstappen,… Dit zijn activiteiten die het leren boeiender, aangenamer en levendiger maken voor de kinderen.

Raming onderwijsgebonden schoolkosten voor een schooljaar.
Hieronder vindt u een tabel met een raming van de bijdrage voor de leerlingen voor het huidige schooljaar. De geraamde kosten kunnen nog verminderd worden door de tussenkomst van ons feestgroep. Dat wordt dan per uitstap of activiteit afzonderlijk meegedeeld. Ook het stadsbestuur stelt per kind een bedrag ter beschikking voor mogelijke activiteiten en uitstappen.

 • Zwem- en sportlessen: €31,50 (vanaf de 3de kleuterklas).
 • Aankoop turn-shirt: € 5,00 (vanaf de 1ste graad, gratis voor nieuwkomers en leerlingen 1e leerjaar)
 • De stad Geel betaald 2 toneelvoorstellingen per klas perjaar. Als er beslist wordt om deel te nemen aan meer voorstellingen, wordt dit doorgerkend of wordt dit via het klasbudget betaald
 • Bijdragekosten voor het atelier max. € 5,00 per jaar.
 • Pedagogisch-didactische uitstappen: aangevuld via het klasbudget.
 • De tweejaarlijkse kampen: 3de kleutergroep max. € 30,00; 1ste graad max € 90,00; 2de graad max € 120,00; 3de graad max € 150,00.
 • Tijdschriften die ouders zelf wensen aan te kopen.

Voor mensen in een moeilijke situatie (beperkt inkomen, werkloos, gezondheidsproblemen, schuldenlast, …) wordt in samenspraak met de directeur naar oplossingen gezocht. Voor deze mensen is er ook de Geelse Vrijetijdspas waarmee grote reductie kan bekomen worden voor activiteiten van Jeugddienst De Bogaard, het cultureel centrum De Werft, het zwembad, de sportdienst en de muziekacademie. Informatie hierover kunt u krijgen op het schoolsecretariaat of op het nummer 014/56 61 46 van de sociale dienst van de stad Geel.

Kosten van consumaties.

 • de kinderen krijgen elke dag een koek van de school: € 0,30
 • een drankje: € 0,50
 • soep: € 0,50
 • remgeld middagtoezicht: € 0,20

Inzameling van gelden
De bijdragen voor drank, remgeld (middagtoezicht), abonnementen, voor- en naschoolse opvang… worden via een tweemaandelijkse rekening aangerekend. Alle deelnamekosten voor zwemmen en speciale activiteiten zoals toneel, schoolreis, leeruitstappen worden hier eveneens op vermeld.
De eerste rekening wordt opgemaakt in september/oktober. Eind juni krijgt u een eindafrekening. De rekeningen dienen binnen de 10 dagen na ontvangst voldaan te worden. Dit kan manueel gebeuren of via domiciliëring.
Bij niet-betaling krijgt u een herrinnering. Mocht hier geen gevolg aan komen, wordt dit overgedragen aan de stadsontvanger van de stad Geel die de nodige stappen zal ondernemen tot inning.