Stedelijke Freinetschool De Steltloper Zammelseweg 29, 2440 Geel 014/56.65.40 sbs.desteltloper@geel.be 
Sport

Doelgroep

SVS richt zich tot alle schoolgaande jongeren uit het basisonderwijs en het secundair en buitengewoon onderwijs, zowel tot de sportief getalenteerde, de jongere die reeds actief in een sportclub is, als tot de minder of niet-sportieve leerling.
Deze laatste doelgroep impliceert reeds dat het schoolsportprogramma geen loutere afspiegeling van de competitiesport kan en mag zijn zoals die in de sportfederaties aangeboden wordt. Het is juist de eigenheid van de schoolsport om aangepaste werkvormen aan te bieden, ook voor de minder sportieve leerling.
Deze specificiteit houdt ook in dat de schoolsport niet in concurrentie met de bestaande sportfederaties treedt en complementair is aan het sportlandschap in Vlaanderen.

Doelstellingen

  • Missie: een schoolsportbeleid voeren dat erop gericht is alle leerlingen, ongeacht hun
    bekwaamheid of geaardheid, meer en kwaliteitsvolle sportkansen te bieden.
  • Visie: optimaal de eigen verantwoordelijkheid dragen en alle mogelijkheden uitputten om de acties op lokaal niveau te stimuleren en te coördineren.
  • Algemene doelstellingen: vertrekkend vanuit de fundamentele missie drukt de Stichting Vlaamse Schoolsport haar visie uit in een aantal algemene doelstellingen. Deze visie wordt steeds in acht genomen om de beleidslijnen te bepalen en om het concrete programma uit te werken.

SVS wil de harmonieuze ontwikkeling van geest en lichaam van de schoolgaande jeugd bevorderen via opvoedende sportactiviteiten. Om dit te realiseren, zal SVS in schools- en naschools verband kennismakingsmomenten inlassen, initiaties stimuleren, vervolmakingscycli en allerlei vormen van tornooien & competities organiseren in diverse sporttakken.
Via een omnisportaanbod wil SVS bewust ook andere dimensies uit de sport aan bod laten komen en ontwikkelen, zoals het gezondheidsaspect, de karaktervorming, de kans tot ontmoeting, …
Hiermee hoopt SVS tevens een brugfunctie te vervullen tussen de les lichamelijke opvoeding en de ‘life-time’-sportbeoefening (in of buiten clubverband), nu en later.

SVS heeft dus een initiërende en motiverende functie.

  • Initiërend in die zin dat de schoolsport elke jongere van diverse sporten wil laten proeven, zowel competitieve als recreatieve, traditionele als nieuwe.
  • Motiverend in die zin dat de schoolsport de schoolgaande jeugd wil aanzetten tot een permanente sportbeoefening – hier, nu en later – tot het inbouwen van fysieke activiteiten in het dagelijkse leven en tot een gezonde en dynamische levenshouding.