Stedelijke Freinetschool De Steltloper Zammelseweg 29, 2440 Geel 014/56.65.40 sbs.freinet@geel.be
Communicatie

De communicatie loopt op school zowel via informele wegen als formele wegen.
De informele weg
Een kwartier voor en na het begin en het einde van de lessen zijn ouders steeds welkom in de school om de infoborden te raadplegen, de klasdagboeken in te kijken, verslagen na te lezen, …
Zij kunnen de leerkrachten steeds aanspreken voor of na de lessen. Indien dit niet mogelijk is, kan er altijd via telefonisch contact of mail een afspraak gemaakt worden.
De formele weg
Tweewekelijks wordt er een nieuwsbrief, ‘de School Op Stelten‘, meegegeven. Het bevat een agenda voor de komende weken, oproepen, vragen en eventuele nieuwtjes uit de klassen, de werkgroepen en de school. Telkens op maandag wordt deze via mail verspreid en enkel op aanvraag op papier met het oudste kind van het gezin meegegeven.

Er is in het begin van het schooljaar telkens een infoavond waar de werking en de doelstellingen van de school of wijzigingen hierin extra toegelicht worden.

Er zijn een drietal klasvergaderingen waarbij de werking van de klas wordt toegelicht en waar er de mogelijkheid is om problemen, voorstellen en pluimen hieromtrent te bespreken.

Verslagen van de verschillende werkgroepen liggen ter inzage in de zwarte werkgroepenkaft op het bureel.

Er wordt drie keer per jaar een individueel vorderingsgesprek georganiseerd. Hier worden beide ouders geïnformeerd over de ontwikkeling van hun kind en hoe eventuele werkpunten verder aangepakt worden. Bij problemen wordt er ook telkens na het MDO met de ouders overlegd.
(MDO = multidisciplinair overleg. Dit is een overlegorgaan binnen de school waaraan de klastitularis, de coördinator en een CLB-medewerker deelneemt. Het MDO wordt ongeveer driemaal per jaar georganiseerd).
Tijdens het overleg worden alle leerlingen en kleuters besproken. Nadien worden, bij problemen, ouders geïnformeerd en/of geraadpleegd.

Bij problemen die niet meteen opgelost raken in de klas zelf, kan de coördinator aangesproken worden om verder te zoeken naar een constructieve oplossing.